תקנון אתר

תקנון אתר photo-workshops.co.il (להלן: "האתר") מצד אחד לבין גולש ו/או רוכש ו/או לקוח (להלן: "הגולש") מצד שני. תקנון זה מהווה זיכרון דברים לכל דבר ועניין ובא להציג את יחסי המסחר ותנאי התקשרות בין הגולש לבין האתר ו/או בעליו.

הגדרות כלליות:

א. "האתר": החברה ו/או בעל/ת האתר כולם ביחד נכתבים לשם הבהירות בתקנון זה.

ב. "הגולש": הלקוח/ה , המזמין/ה , הרוכש/ת בפועל כולם יחדיו נכתבים כ"גולש" או "רוכש" או "לקוח" ולשם הנוחיות בלבד.

ג. "תקנון": באתר זה התקנון מהווה הסכם בין הצדדים שתנאיו מובאים להלן..

מבוא:

1. האתר הוא אתר באינטרנט ומהווה חנות וירטואלית בה מוצגים שירותים מסוגים שונים. באתר יוצגו גם כתבות, תוכן, השוואות, מידע, פרסום כללי ושירותים שונים. לצורך תקנון זה "האתר" הוא כפי הגדרתו בסעיף זה כולו.

2. בתקנון זה מובאים תנאים מגוונים לגבי הזמנות, רכישות, ביטולים והתניות שיפורטו להלן.

3. יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר.

4. התיאור והנוסח בתקנון יהיו בלשון רבים או יחיד, זכר או נקבה ולצורך בהירות ונוחות בלבד.

זכאות להשתמש באתר תהא:

5. לכל תושב מדינת ישראל אשר מלאו לו 18 ואילך וברשותו חשבון בנק פעיל בישראל.

6. לכל מי שיש ברשותו תיבת דואר אלקטרוני תקינה ואשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה בטופס ההרשמה לאתר לרבות כתובת, תעודת זהות ומספר טלפון.

סוגי מכירות באתר:

7. האתר יציע אפוא שירותים שונים כמפורט ומתואר להלן:
קורסים וסדנאות בתחום הצילום, וכן שירותי צילום נוספים אשר יקבעו ויוחלפו מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה.

8. בכל מכירה יופיעו פרטי השירות והתנאים לרכישתו כפי שנמסרו על ידי בעל האתר.

רכישות באתר:

9. בכל רכישת שירות באתר ובכל סוג של מכירה יש לבצע הרשמה לאתר, ולהשאיר פרטים מלאים אותם יש למלא נאמנה.

10. הלקוח יבצע את ההרשמה בכל מכירה כזו או אחרת לא לפני שהוא מקבל על עצמו את תנאי הרכישה באתר.

11. רכישות יתבצעו בפועל רק על ידי אישור מחברת כרטיס האשראי, ורק לאחר אישור זה ניתן יהיה להצטרף לשירות אשר יחל במועדים המפורסמים מעת לעת באתר.

12. פרטי כרטיס אשראי שנמסר על ידי הגולש ואשר יסורב חיובו על ידי חברת כרטיסי האשראי תהווה ראיה לביטול עסקה מבחינת האתר. הגולש ראשי לפנות ולתקן את אישור התשלום וזאת במידה והאתר יאשר את השינוי.

אספקת שירותים ודמי טיפול:

13. המוצרים יסופקו לגולש בזמן ובמחיר שמוגדר ליד כל מוצר ומוצר בתוך דף המוצר. לגולש תינתן אפשרות לביצוע איסוף עצמי ולא לשלם דמי משלוח וזאת בתיאום מראש ולפי הנחיות האתר בלבד. זמן אספקה הינו על פי ימי עבודה שאינם כוללים ימי שישי, שבת וחגי ישראל.

חוקי כרטיסי אשראי והצהרות משפטיות:

14. הקונה מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" ו/או "רכישה טלפונית" ו/או "עסקת אינטרנט".

15. קונה שיבצע "הכחשת עסקה" בפני חברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי, ובמידה והאתר יוכיח כי כן קיבל את העסקה ואת השירות, ולמעשה יתברר כי השתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו ושלא בתום לב, אזי שבמקרה כזה יהיה האתר או מי מטעמו ראשי לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק.

16. במידה ושירות שומש בפועל ע"י הקונה, אלא זה פנה לחברת כרטיסי אשראי בטענה של עסקה מרחוק של חיוב כרטיס אשראי שתבוטל מכל סיבה על ידי הלקוח או הגולש לא תהווה הסכמה של האתר לביטול זה ותאפשר לאתר לדרוש ולתבוע את כספו באופן בו הביטול עצמו והסכום שיוחזר ללקוח או לגולש יהפוך לשטר חוב של הלקוח כלפי האתר.

אחריות אישית:

20. במקרה של ויכוח בנושא שירות ואחריות לאחר קבלת השירותים המוצעים באתר ולאחר ניצול השירות באופן חלקי או מלא מסכימים הצדדים מראש כי בכל מקרה של ויכוח או תביעה כספית אזי שבמקרה כזו סכום התביעה כלפי האתר לא יוכל לעלות מעבר לסכום שירות מקביל ותקין על פי ערכו ביום התביעה.

הגולש:

21. הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ואו ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה.

כללי:

22. באתר מוצגים שירותים מסוגים שונים עם מפרטים שונים. ישנם מקרים בהם תתגלה טעות בתיאור מוצר/שירות, או הגדרתו. התחייבות האתר היא לשירות/מוצר כפי שנרשם בכותרת השירות/מוצר ולא לכל מצגת אחרת שהוצגה אם בשגגה או בשל שינוי או טעות שנעשתה בתום לב.

23. האתר שומר לעצמו את הזכות למתן השירותים המוצעים אשר נרכשו בפועל, באמצעי מדיה שונים, כגון העברת שיעורי צילום פרונטליים לשיעורים מקוונים, על פי שיקולה הבלעדי. 

הגולש מוותר מראש על כל טענה בנוגע לסעיפים אלו.

דין וסמכות לשיפוט:

24. בכל מקרה של חילוקי דעות לעניין תקנון זה, הסמכות המשפטית תהא בבית המשפט המוסמך בחיפה בלבד.

25. בכל מקרה בו לקוח יתבע את האתר אזי שגם אם לאתר ישנם סניפים במקומות נוספים בארץ מסכים מראש הגולש או הלקוח כי התביעה ו/או הדיון יהיו בחיפה בלבד.

רישום לקורס צילום למתחילים:

26. שיעור צילום סטודיו בקורס צילום למתחילים – היות ונושא הצילום הינו רגיש, חל איסור מוחלט לפרסם ו/או להפיץ תמונה שצולמה במהלך השיעור או חלק ממנה, עם או בלי זיהוי של המודל המצולם. עצם נוכחות המשתתף מהווה קבלת התנאים, כמו כן, ההשתתפות המעשית בשיעור צילום סטודיו מותנה בנוכחות בשיעור ההכנה לצילום סטודיו (עיין בסילבוס התכנית).